Služby
Prodom-stav spol. s.r.o.
Vyberte si pozemok podľa vašich predstáv

Výstavba  

                          

Výstavba
Pre nás je stavba hračkou, stačí si vybrať pozemok a projekt.
Ostatné je na nás.

Pozemok

Veľký Grob - Lokalita

Zopár všeobecných údajov o Veľkom Grobe:

Kraj: Trnavský

Okres: Galanta

Región: Podunajský

Poloha: 48° 15' 00" s. š.17° 29' 40" v. d. Nadmorská výška: 122 m n.m.

Rozloha: 23,55 km² (2 355 ha)

Počet obyvateľov: 1275 (31.12.2013)

Hustota obyvateľstva: 54,48 obyvateľov/km2

Prvá písomná zmienka: 1335 

EČV: GA

PSČ: 925 27

Vzdialenosť od Senca : 10 km

Vzdialenosť od Bratislavy: 30 km

Materská škola: predškolská príprava detí

Obec sa nachádza na hranici severného výbežku Podunajskej roviny najjužnejšej časti Trnavskej pahorkatiny, východne sa nachádza časť Podunajskej roviny zvaná pre množstvo vodných tokov Uľanská mokraď. Južne od obce pokračuje pomerne jednotvárna Podunajská rovina. Severozápadne od obce sa tiahnu Malé Karpaty, ktoré sú zväčša dobre viditeľné aj z obce (vidno napr. Kamzík, Veľký Javorník, Somár, Veľkú Homoľu, hrad Červený Kameň…) Za veľmi dobrej viditeľnosti je možno vidieť Zobor a Veľký Tribeč v pohorí Tribeč pri Nitre ako aj Považský Inovec.

Kúsok histórie

Oblasť Veľkého Grobu bola osídlená ľuďmi už v neolite – sídlisko volútovej, želiezovskej a lengyelskej kultúry. Taktiež sa našli pozostatky keltskej osady z 2.3. storočia a osady z Veľkomoravského obdobia 8.10. storočia.

Prvá písomná zmienka o Veľkom Grobe je datovaná do roku 1275, o osade Tarnok do roku 1301.

Koncom 16. storočia sa tu postupne začali usadzovať chorvátski a nemeckí osadníci následkom čoho sa obec začala rozrastať. Bola poddanskou dedinou Svätojurského panstva, od konca 17. storočia panstva Kráľová pri Senci.

Pôvodné obyvateľstvo sa venovalo poľnohospodárstvu, vinohradníctvu, z remesiel prosperovalo tkáčstvo a výšivkárstvo. V obci sa tiež nachádza neskororenesančný kaštieľ – v súčasnosti dom Turcárovcov – z druhej polovice 17. storočia.

Rímskokatolícky kostol bol v obci postavený v roku 1771 zväčšením pôvodnej barokovej kaplnky. Kostol evanjelickej cirkvi a. v. bol postavený v roku 1788 ako artikulárny. V roku 1936 bol zbúraný a zároveň nanovo postavený podľa projektu arch. M. M. Harminca s ponechaním barokovo-klasicistickej veže z konca 18. storočia.

Pred prvou svetovou vojnou bol Veľký Grob známym výšivkárskym strediskom. Ešte koncom 19. a začiatkom 20. storočia bolo rozšírené maľovanie stien pitvorov a okolo ohnísk pod komínmi.

V nedávnej minulosti obec vybudovala materskú školu, dom smútku, obecný úrad a zdravotné stredisko. Výstavba kultúrneho domu bola ukončená v roku 1995. V katastrálnom území obce sa nachádzajú štyri rašeliniská s možnosťou rybárskeho vyžitia.

Kultúrne pamiatky

V nádherných výšivkách, svojráznom grobskom kroji, maľovaných izbách, pitvoroch i v architektúre starých domov nachádzame prvky slovenského, habánskeho, chorvátskeho i maďarského kultúrneho odkazu svojrázne pretavené do miestneho koloritu. Posledná z ľudových umelkýň, Katarína Brinzová zomrela v roku 1976, jej maľovky sa nachádzajú v múzeách v Martine, Trnave, Bratislave, Galante i v budove obecného úradu vo Veľkom Grobe. Dom, v ktorom žila a tvorila je vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Verejné služby

pošta  Hlavná  ul.,

potraviny Jednota Hlavná ul.  v budove spolu s poštou

obecný úrad Hlavná ul. v budove spolu s poštou

požiarna zbrojnica Hlavná ul.,

Reštaurácia u STAREJ MAMY Hlavná ul.,

Pohostinstvo u LIPKU Hlavná ul.,

zdravotné stredisko  - v budove spolu s lekárňou

základná škola  -materská škola

 Príroda

V katastrálnom území obce sa nachádzajú štyri rašeliniská s možnosťou rybárskeho vyžitia.

Organizácie a spolky v obci

Na pestrom živote v obci Veľký Grob sa nemalou mierou podieľajú spolky a záujmové združenia, ktoré tu pôsobia. Sú to:

- Základná škola s materskou školou Veľký Grob- Futbalový klub ŠK Veľký Grob

- ŠK Victoria kulturistika a fitnes

- Motocross Veľký Grob

- Miestny spolok Jednoty dôchodcov Slovenska

- Spevokol

- Spolok vinárov a vinohradníkov vo Veľkom Grobe – vznikol 6. apríla 2005 a cieľmi organizácie sú rozvoj vinohradníctva vinárstva v obci ako súčasť prírodného, kultúrneho a historického dedičstva, organizovanie vzdelávacích akcií pre vinohradníkov a vinárov, organizovanie vinárskych výstav a degustácií, spolupráca s partnerskými organizáciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy.

- 1. 9. 2005 vznikla Poľovnícka spoločnosť Veľký Grob, ktorá je nástupníckou organizáciou združenia DROP. Medzi jej hlavné ciele patrí trvalí rozvoj poľovníctva a ochrana prírody, zacovanie, zveľaďovanie, ochrana a optimálne využívanie genofondu zveri, organizovanie vzdelávacích akcií a poľovníckych výstav.

- Evanjelická cirkev augsburského vyznania vo Veľkom Grobe

- Katolícka cirkev, farnosť Čataj, Filiálka Veľký Grob

Veľký Grob – Lokalita „Pri podháji“ 12 voľných pozemkov)

Ponúkame pre Vás atraktívne stavebné pozemky pre rodinné domy v obci Veľký Grob. Ide o novovybudovanú lokalitu.

Stavebné pozemky o veľkosti približne od 554 m2 - 821 m2   majú výbornú polohu a preto sú predurčené k bývaniu mladých rodín s deťmi.

Vybavenie pozemkov:
všetky inžinierske siete:

- Príjazdová cesta

- Chodníky

- Kanalizácia nie je – plánovaná v blízkej budúcnosti

- Vodovodná prípojka

- Elektrická prípojka

- Plynová prípojka

- Verejné osvetlenie

Možnosť stavby podľa vlastného projektu,
stavba rodinného domu nie je obmedzená typizáciou.

Stavať môžete okamžite vďaka kvalitnej a skolaudovanej infraštruktúre.

Ďalej Vám ponúkame vybavenie stavebného povolenia, zabezpečenie projektovej dokumentácie a kompletnú výstavbu RD.

Výstavba RD možná po vydaní stavebného povolenia, ktorú Vám naša firma zabezpečí do 60 dní.

Naša spoločnosť realizuje kompletne výstavbu RD.

-          možnosť výberu projektu z celkového množstva približne 846 projektových riešení rodinných domov so zľavou 15%, projekt domu radi osadíme na Váš pozemok.

Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko – architektonické zásady:

odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov

dodržať výškovú reguláciu objektov – rodinný dom samostatne stojaci – max. 2 nadzemné podlažie a podkrovie

podiel zastavaných plôch pri samostatne stojacich rodinných domoch nesmie prekročiť 25% z celkovej výmery pozemku

podiel zelene nesmie pri samostatne stojacich rodinných domoch klesnúť pod 60% z celkovej výmery pozemku

pri osadzovaní stavieb (odstupy hraníc pozemkov) umiestňovať priečelie rodinných domoch 6 m od hranice pozemku, susediacej s prístupovou komunikáciou, 3 m od hranice pozemku ak pozemok leží od hranice pozemku ak pozemok leží na okraji zóny, medzi rodinnými domami dodržať priestor široký minimálne 7 m, pričom je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov 2 m z južnej strany 5 m zo severnej strany spoločnej hranice, samostatne stojaca garáž musí byť minimálne 1 m od bočnej hranice pozemku a 6 m od zadnej hranice pozemku.