Služby
Prodom-stav spol. s.r.o.
Vyberte si pozemok podľa vašich predstáv

Výstavba  

                          

Výstavba
Pre nás je stavba hračkou, stačí si vybrať pozemok a projekt.
Ostatné je na nás.

Pozemok

Zálesie - Lokalita " Ku Kanálu"

Zopár všeobecných údajov o Zálesí:

Kraj: Bratislavský

Okres: Senec

Región: Podunajský

Poloha: 48° 09' 54" s. š.17° 16' 30" v. d. Nadmorská výška: 129 m n.m.

Rozloha: 5,87 km² (587 ha)

Počet obyvateľov: 1710 (31.12.2013)

Hustota obyvateľstva: 291,31 obyvateľov/km2

Prvá písomná zmienka: 1940 

EČV: SC

PSČ: 900 28

Vzdialenosť od Senca : 10 km

Vzdialenosť od Bratislavy: 7 km

Materská škola: predškolská príprava detí

Obec Zálesie leží na rozsiahlom ostrove, ktorý je tvorený tokmi BlatinaMalý Dunaj a Biela voda.

Kúsok histórie

Obec leží v nadmorskej výške v strede obce 130 m a v chotári 128 – 131 m n. m. v západnej časti Podunajskej nížine, na agradačnom vale Malého Dunaja. Odlesnený rovinný chotár tvoria treťohorné pestré íly, miestami so štrkmi a pieskami, na nich sú riečne naplaveniny. Zvyšky lužného lesa sú pozdĺž toku. Má nivné pôdy. 

Obec vznikla v roku 1940 osamostatnením miestnej časti Gessayova od obce Malinovo (Eberhardt).

Za I. ČSR pracovali obyvatelia ako poľnohospodárski robotníci. V roku 1923 rozparcelovali majetky grófa Apponyiho.

JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1957. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch najmä v Bratislave.

Kultúrne pamiatky

 obci nestojí žiadny kostol, len rímskokatolícka kaplnka svätej Trojice z roku 1939. Nad hlavným vchodom je trojuholníkový murovaný štít, v ktorého nike je socha svätého Jozefa. Na konci obce je prícestný kríž, ktorý obyvatelia postavili v roku 1938 na vďaku, že sa nestali súčasť horthyovského Maďarska. Pri dverách vchodu do obecného úradu je osadený bronzový reliéf zakladateľa obce Ignáca Gessaya (z roku 1994).

Verejné služby

pošta - Starobystrická ul., budova Potraviny Lucia

Potraviny Lucia - Starobystrická ul. - v budove spolu s poštou

Potraviny Fipe - Malinovská ul. - za stavebninami pod kultútrnym domom

obecný úrad - Trojičné námestie

požiarna zbrojnica - Trojičné námestie

Reštaurácia u Takácsovcov - Malinovská

materská školaMalinovská

Hrádza - za dedinou, na konci Starobystrickej ul.

jazerá Zelená Voda I. (na kúpanie) a II. (na rybolov) za hrádzou

Autobusové zástavky

Obec Zálesie má presne 5 autobusových zastávok, a to sú (najprv je obec Ivanka pri Dunaji a potom sú zástavky): Ivanka pri Dunaji; Sihoť (na znamenie; zastávka premenovaná z názvu Zálesie, Sihoť od 15.12.2013, je však v katastri obce Zálesie); Zálesie, MŠ; Zálesie, Jednota; Zálesie, RD (roľnícke družstvo); Zálesie, Domky (na znamenie) a potom už je obec Malinovo)

Príroda

Obec Zálesie má charakter rovinatej otvorenej krajiny. Západným smerom je vidieť obrysy Malých Karpát, Malý Dunaj tvorí jednu veľkú meandru, ktorá obopína Zálesie zo severozápadu až na severovýchod. Malý Dunaj bol v západnej časti v 60-tich rokoch odklonený na Vrakuňu (výstavba letiska).Tak vzniklo v tejto časti slepé rameno, ktoré je ukončené veľkými umelo vytvorenými jazerami “Zelené vody” Rieka bola dlhé roky znečisťovaná priemyselnými a ropnými odpadmi. Po vybudovaní čističiek odpadových vôd, je Malý Dunaj opäť živou riekou s početným vtáctvom a rybami. Na severozápade sa do pôvodného, spomenutého slepého ramena vlieva Šurský kanál…

Zálesie NB7 – Lokalita „Ku Kanálu“ 18 voľných pozemkov)

Ponúkame pre Vás atraktívne stavebné pozemky pre rodinné domy v obci Zálesie. Ide o novovybudovanú lokalitu.

Stavebné pozemky o veľkosti približne od 605 m2 - 1027 m2   majú výbornú polohu a preto sú predurčené k bývaniu mladých rodín s deťmi.

Vybavenie pozemkov:
všetky inžinierske siete:

- Príjazdová cesta

- Chodníky

- Kanalizácia

- Vodovodná prípojka

- Elektrická prípojka

- Plynová prípojka

- Verejné osvetlenie

Možnosť stavby podľa vlastného projektu,
stavba rodinného domu nie je obmedzená typizáciou.

Stavať môžete okamžite vďaka kvalitnej a skolaudovanej infraštruktúre.

Ďalej Vám ponúkame vybavenie stavebného povolenia, zabezpečenie projektovej dokumentácie a kompletnú výstavbu RD.

Výstavba RD možná po vydaní stavebného povolenia, ktorú Vám naša firma zabezpečí do 60 dní.

Naša spoločnosť realizuje kompletne výstavbu RD.

- možnosť výberu projektu z celkového množstva približne 846 projektových riešení rodinných domov so zľavou 15%, projekt domu radi osadíme na Váš pozemok.

Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko – architektonické zásady:

  • návrh riešenia nezasahujú celú plochu bloku NB7, je riešená len jeho časť. Vymedzené územie je rozdelené hlavnou príjazdovou komunikáciou, statická doprava bude riešená na jednotlivých pozemkoch. Vstupy na jednotlivé pozemky sú všetky orientované z okružnej komunikácie.
  • v južnom bloku je vytvorených 36 parciel určených na výstavbu rodinných domov. Parcely sú prepojené okružnou jednosmernou komunikáciou, statická doprava bude riešená na jednotlivých pozemkoch. Vstupy na jednotlivé pozemky sú všetky orientované z okružnej komunikácie.
  • v západnej časti južného bloku bolo preparcelovaných 6 parciel s tým, že jednotlivé plošné výmery sa zachovali, vylepšil sa prístup k nim. Je taktiež možné vyhovieť požiadavke vlastníkov, aby sa na dvoch zlúčených parcelách mohla realizovať zástavba radovými domami.
  • v severnom bloku je vytvorených 15 parciel určených pre výstavbu rodinných domov. Stredom bloku prechádza obojsmerná komunikácia na konci s obratiskom. Výhľadovo sa uvažuje predĺžiť túto komunikáciu až po hlavnú komunikáciu obce. Statická doprava bude riešená na jednotlivých pozemkoch, vstupy sú riešené zo stredovej komunikácie, až na dva pozemky, ktoré budú mať vstup zo Starobystrickej ulice, ktorá bude vybudovaná nová, rozšírená z oboch strán.

Z hľadiska zastavovacích podmienok bude poloha rodinných domov vymedzená stavebnými čiarami. Uličná čiara pri nových komunikáciách od strany vstupov bude vo vzdialenosti 6,0 m od hranice pozemku. Vzdialenosti medzi susednými rodinnými domami budú 0,7 m, vzdialenosť od susedného pozemku bude 3,5 m. V osobitných prípadoch môže byť vzdialenosť upravená po dohode susedov, ak budú splnené požiadavky vyplývajúce z STN dotknutých touto problematikou. V prípade stavby garáže môže byť vzdialenosť od hranice susedného pozemku 1,0 m. Hĺbka a šírka zástavby môže byť rôzna, ale celková zastavaná plocha nesmie prekročiť maximálny index zastavanosti, ktorý je v tejto lokalite 0,30.

Z hľadiska hmotovo- priestorového riešenia budú rodinné domy max. s dvomi nadzemnými podlažiami s využitím podkrovia ako druhého nadzemného podlažia. Konštrukčná výška podlažia bude 3,0 m, možné zdvihnutie prípadného suterénu bude o pol podlažia. t.j. 1,5 m. Súčasťou výstavby môžu byť objekty pre garážovanie osobných vozidiel. Tieto môžu byť súčasťou hmoty rodinného domu, pristavené, alebo samostatne stojace.

Architektonický výraz jednotlivých rodinných domov môže byť rôzny, každý stavebník pristúpi k riešeniu individuálne, odporúča sa aspoň určitá príbuznosť vo výraze niektorých prvkov, napríklad charakter zastrešenia, tvar krovu, výšky rímsy a podobne.